19. 2. 2020  16:58 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP3E-RK - Dizertačný projekt IIIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP3E-RK
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIIe
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
 Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
 Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
 Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: