26. 1. 2020  2:40 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-RK - Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I
Kód predmetu: D-PS1-RK
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. František Duchoň, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Anton Vitko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Robotika a Kybernetika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská súvisiace s témou dizertačnej práce so zameraním na moderné metódy teórie riadenia, spracovanie informácií, robotiku a umelú inteligenciu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: seminár
rozsah 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín seminárov týždenne)
prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Aktivita počas vzdelávacej fázy, úspešné riešenie úloh v rámci skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: