18. 1. 2020  12:09 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP4-TE - Vedecká práca IV (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca IV
Kód predmetu: D-VP4-TE
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca, individuálna a tímová vedecká práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Publikačná činnosť a ďalšie aktivity sú hodnotené podľa Tab. 1, ktorá je súčasťou odporúčaného študijného plánu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 07. 2019.

Typ výstupu: