Aug 7, 2020   11:35 p.m. Štefánia
Academic information system

Course syllabus BP0_IT_B - Bakalársky projekt 0 (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: BP0_IT_B
Názov predmetu: Bakalársky projekt 0
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca na projekte a štúdium vybraných tém mimo štandardných študijných výsledkov. Správa o projekte a prezentácia.
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava talentovaných študentov pre výskum v bakalárskom projekte.
 
Stručná osnova predmetu:
- Práca na vybranom projekte
- Štúdium príslušných výskumných prác pod dohľadom mentora
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. Bratislava: STU v Bratislave., 2000.
KIMLIČKA, Š. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.

Odporúčaná:
Individuálne podľa špecifickej oblasti praktického projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci projektov. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 07. 2019.

Type of output: