23. 1. 2020  0:31 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53031_D - Vybrané state z architektúry II. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané state z architektúry II.
Kód predmetu: 53031_D
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: