23. 1. 2020  1:29 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSU1_U - Vybrané state z urbanizmu I (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané state z urbanizmu I
Kód predmetu: 3_VSU1_U
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vrcholných vedeckých poznatkov z oblastí urbanizmu a územného plánovania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na diskurz o teóriách urbanizmu a modeloch rozvoja miest a na vybrané aktuálne teoretické otázky urbanizmu a územného plánovania (identita miesta, mesto ako megaštruktúra, urbanismus ako priestorové utváranie miest), dejiny moderného urbanizmu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MAIER ,K.: Urbanistická čítanka: vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Klasikové moderního urbanismu, ČKA 2000, ISBN 809027353X, 9788090273535
SHANE, G., D.: Recombinant Urbanism: Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design and City Theory, HoboKen, NJ, 2005, ISBN 0470093293
VAN DEN BORN, H.- VAN OORT, I- CRISTIAANSE, K.: KCAP Situation. Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2005 ISBN 90-5662-447-4

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: