21. 1. 2020  0:47 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSU1_U - Vybrané state z urbanizmu I (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSU1_U
Názov predmetu: Vybrané state z urbanizmu I
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmet je zameraný na diskurz o teóriách urbanizmu a modeloch rozvoja miest a na vybrané aktuálne teoretické otázky urbanizmu a územného plánovania (identita miesta, mesto ako megaštruktúra, urbanismus ako priestorové utváranie miest), dejiny moderného urbanizmu.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: