Aug 8, 2020   10:29 p.m. Oskar
Academic information system

Course syllabus 3_DZPT2_A - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Kód predmetu: 3_DZPT2_A
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Marína Heliová, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný zhodnotiť stav súčasného poznania problematiky, na ktorú sa viaže téma dizertačnej práce, dokáže vymedziť problém a metodiku práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Systematizácia spracovávania témy dizertačnej práce od zhodnotenia stavu súčasného poznania problematiky, cez metodiku po formulovanie cieľov. Zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry. Vytýčenie cieľa a metód výskumu. Stanovenie cieľov a čiastkových cieľov skúmanej problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature relevant to the dissertation thesis

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
samostatná práca, konzultácie, 28 hodín týždenne, kombinovaná
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: