10. 7. 2020  8:41 Amália
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_DZPT2_A - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 3_DZPT2_A
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Projekt dizertačnej práce (dotácia 0/0)
 
a.
Súčasný stav poznania v danej problematike vrátane zoznamu relevantnej literatúry
b.
Náčrt teoretických základov budúceho riešenia problému
c.Analýza metodiky riešenia problému


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: