Apr 7, 2020   1:02 a.m. Zoltán
Academic information system

Course syllabus 3_DZPT2_D - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT2_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Projekt dizertačnej práce (dotácia 0/0)
 
a.Súčasný stav poznania v danej problematike vrátane zoznamu relevantnej literatúry
b.Náčrt teoretických základov budúceho riešenia problému
c.Analýza metodiky riešenia problému


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: