24. 1. 2020  3:39 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_DZPT2_D - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT2_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Projekt dizertačnej práce (dotácia 0/0)
 
a.Súčasný stav poznania v danej problematike vrátane zoznamu relevantnej literatúry
b.Náčrt teoretických základov budúceho riešenia problému
c.Analýza metodiky riešenia problému


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: