21. 1. 2020  17:28 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_DZPT5_A - Dizertačný projekt V (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT5_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dizertačná práca (dotácia 0/0)
 
a.Zhodnotenie výsledkov skúmania
b.Náčrt výsledného elaborátu dizertačnej práce
c.Posúdenie dizertačnej práce školiteľom / -ľkou
d.Zapracovanie pripomienok školiteľa / -ľky
e.Definitívna úprava dizertačnej práce


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: