Mar 28, 2020   7:54 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus 3_DZPT5_D - Dizertačný projekt V (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Kód predmetu: 3_DZPT5_D
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (skúšajúci)
doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (skúšajúci)
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje všetkými podstatnými výsledkami skúmania, má načrtnutú podstatnú časť dizertačnej práce, je schopný konfrontovať výsledky svojho skúmania s aktuálnym stavom problematiky
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Finalizácia obsahu dizertačnej práce. Záverečné vyhodnotenie výsledkov skúmania. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov. Konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania. Formulácia prínosu vlastného skúmania pre rozvoj vedného odboru.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature related to the topic of the thesis

 
Plánované vzdelávacie aktivity: samostatná práca, konzultácie, 28 hodín týždenne, kombinovaná
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: