Dec 11, 2019   5:06 p.m. Hilda
Academic information system

Course syllabus 53074_D - Rozpracovanosť projektu DP IV. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Rozpracovanosť projektu DP IV.
Kód predmetu: 53074_D
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania.
- Spracovávanie dielčích cieľov skúmanej problematiky
- vyhodnotenie dosiahnutých cieľov
- konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
lieterature related to the topic of the dissertation thesis

 
Plánované vzdelávacie aktivity: - Spracovávanie dielčích cieľov skúmanej problematiky
- vyhodnotenie dosiahnutých cieľov
- konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: