Oct 30, 2020   8:52 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Course syllabus 53075_D - Rozpracovanosť projektu DP V. (FAD - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
53075_D
Názov predmetu:
Rozpracovanosť projektu DP V.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Konečné spracovanie dizertačnej práce
 
Stručná osnova predmetu:
Dizertácia musí obsahovať nasledujúce časti:
1) analýza aktuálneho stavu poznania v danej problematike
2) charakteristika cieľov
3) podrobný opis použitých postupov a metód práce
4) dosiahnuté výsledky a ich vyhodnotenie
5) diskusia (konfrontácia výsledkov dizertačnej práce s aktuálnym stavom poznania)
6) záver (prínos práce pre rozvoj odboru)
7) zoznam použitej literatúry
Dizertačná práca nemá presiahnuť rozsah osem autorských hárkov (t. j. 160 normostrán, resp. 288 000 znakov vrátane medzier). Do počtu autorských hárkov sa nezarátajú obrázky, schémy, tabuľky, zoznam použitej literatúry a iné prílohy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature related to the topic of the thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 8. 2019
Schválil:
Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: