Dec 13, 2019   0:28 a.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus 53075_D - Rozpracovanosť projektu DP V. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53075_D
Názov predmetu: Rozpracovanosť projektu DP V.
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dizertačná práca (dotácia 0/0)
 
a.Zhodnotenie výsledkov skúmania
b.Náčrt výsledného elaborátu dizertačnej práce
c.Posúdenie dizertačnej práce školiteľom / -ľkou
d.Zapracovanie pripomienok školiteľa / -ľky
e.Definitívna úprava dizertačnej práce


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: