Aug 14, 2020   10:55 p.m. Mojmír
Academic information system

Course syllabus 3_SCJ1_D - Seminár z CJ I (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
3_SCJ1_D
Názov predmetu:
Seminár z CJ I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jazyk anglický:
Spracovanie cvičných jazykových zadaní zo seminárov.

Jazyk nemecký:
Štruktúrovaný životopis podľa Európskeho referenčného rámca.
Rešerš nemeckej literatúry k téme doktorskej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri odbornú terminológiu k téme dizertačnej práce v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
Študent si zdokonalí zručnosti v ústnom a písomnom akademickom prejave a v práci s vedeckým textom.
 
Stručná osnova predmetu:
Akademický slovník v odbornom štýle anglického jazyka.
Základné slovné kategórie a kombinácie slovných spojení, typické pre akademický jazyk.

Typické jazykové javy odborného štýlu v nemčine:
Trpný rod, príčastia, infinitívne konštrukcie, tvorenie odborných termínov, vzťažné vety, konjunktív, verbálno-nominálne väzby.
Akademické a vedecké písanie:
Rešerš cudzojazyčnej odbornej literatúry k téme dizertačnej práce, anotácia, resumé, recenzia, definovanie pojmov. Jazyková analýza vybraných textov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava: FA-ROAD, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.
JURÍKOVÁ, M. Nemecko-slovenský stavebný slovník. Bratislava: Mikula, 2011. 943 s. ISBN 978-80-88814-76-4.

Odporúčaná:
Anglický jazyk: M.McCarthy,F.O´Dell: Academic Vocabulary in Use. Cambridge, 2008,
Writing in English: A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers. Electronic version: Edited under Leonardo da Vinci Programme, European Commission 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Pavol Gajdoš (zodpovedný za predmet)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - francúzsky jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci) - nemecký jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Type of output: