18. 9. 2020  19:28 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_SCJ1_O - Seminár z CJ I (FAD - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_SCJ1_O
Názov predmetu: Seminár z CJ I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie predmetu a odovzdanie semestrálnej práce.
Spracovanie cvičných jazykových zadaní zo seminárov.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie terminológie daného odboru na základe štúdia originálnej literatúry v anglickom jazyku.
Rozvíjanie jazykových zručností v ústnom a písomnom prejave na danej jazykovej úrovni.
Práca s vedeckým textom.
 
Stručná osnova predmetu:
Akademický slovník v odbornom štýle anglického jazyka.
Základné slovné kategórie a kombinácie slovných spojení, typické pre akademický jazyk.
Odborná štúdia a jej základné atribúty.

Akademické a vedecké písanie:
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, referát, handout k prezentovanej téme, opis projektu.
Vedecká rešerš, vedecký článok, anotácia, resumé, recenzia, definovanie pojmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CASE, D. -- MILNE, J. Developing Writing Skills in English. London : Heinemann International a division of Heinemann Educational Books Ltd, 1984. 66 s. ISBN 0-435-28021-X.
PALLANT, A. English for Academic Study: Writing. Reading: Garnet Publishing Ltd., 2006. 74 s.
LYONS-HAMP, L. -- HEASLEY, B. Study Writing: A course in written english for academic and professional purposes. Cambridge : The University Press, 1994. 158 s. ISBN 0-521-31558-1.
PICKETT, N A. -- LASTER, A A. Technical English: Writing, reading and speaking. New York : HarperCollins College Publ, 1993. 679 s. ISBN 0-06-500278-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gajdoš (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: