27. 10. 2020  0:01 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_SCJ1_O - Seminár z CJ I (FAD - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Seminár z CJ I
Kód predmetu:
3_SCJ1_O
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Pavol Gajdoš (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie terminológie daného odboru na základe štúdia originálnej literatúry v anglickom jazyku.
Rozvíjanie jazykových zručností v ústnom a písomnom prejave na danej jazykovej úrovni.
Práca s vedeckým textom.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Akademický slovník v odbornom štýle anglického jazyka.
Základné slovné kategórie a kombinácie slovných spojení, typické pre akademický jazyk.
Odborná štúdia a jej základné atribúty.

Akademické a vedecké písanie:
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, referát, handout k prezentovanej téme, opis projektu.
Vedecká rešerš, vedecký článok, anotácia, resumé, recenzia, definovanie pojmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CASE, D. -- MILNE, J. Developing Writing Skills in English. London : Heinemann International a division of Heinemann Educational Books Ltd, 1984. 66 s. ISBN 0-435-28021-X.
PALLANT, A. English for Academic Study: Writing. Reading: Garnet Publishing Ltd., 2006. 74 s.
LYONS-HAMP, L. -- HEASLEY, B. Study Writing: A course in written english for academic and professional purposes. Cambridge : The University Press, 1994. 158 s. ISBN 0-521-31558-1.
PICKETT, N A. -- LASTER, A A. Technical English: Writing, reading and speaking. New York : HarperCollins College Publ, 1993. 679 s. ISBN 0-06-500278-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, francúzsky jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: