Aug 11, 2020   9:15 a.m. Zuzana
Academic information system

Course syllabus 3_SCJ2_D - Seminár z CJ II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_SCJ2_D
Názov predmetu: Seminár z CJ II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Odovzdanie vypracovanej seminárnej práce - štúdie resp. článku k téme dizertačnej práce.
- Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci a jej vyhodnotenie, diskusia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri odbornú terminológiu k téme dizertačnej práce v anglickom, nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.
Študent si zdokonalí zručnosti v ústnom a písomnom akademickom prejave a v práci s vedeckým textom.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná štúdia ako seminárna práca a jej základné atribúty.
Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci študenta v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Pavol Gajdoš (zodpovedný za predmet)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - francúzsky jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci) - nemecký jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Type of output: