28. 1. 2020  15:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_SCJ2_D - Seminár z CJ II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Seminár z CJ II
Kód predmetu: 3_SCJ2_D
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - francúzsky jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - nemecký jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri odbornú terminológiu k téme dizertačnej práce v anglickom, nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.
Študent si zdokonalí zručnosti v ústnom a písomnom akademickom prejave a v práci s vedeckým textom.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná štúdia ako seminárna práca a jej základné atribúty.
Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci študenta v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Práca s pôvodnou cudzojazyčnou literatúrou podľa individuálneho výberu študentov.
Tréning špecifík odborného akademického štýlu.
Tréning prezentačných techník.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomný text k téme dizertačnej práce, štúdia, článok má spĺňať kritériá publikovateľného akademického odborného textu.
Prezentácia má spĺňať obsahové, jazykové aj formálne kritériá ústne prezentovanej odbornej témy.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, francúzsky jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: