18. 9. 2020  22:12 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_SCJ2_O - Seminár z CJ II (FAD - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_SCJ2_O
Názov predmetu:
Seminár z CJ II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie predmetu a odovzdanie prezentácií.
 
Výsledky vzdelávania:
Aktívne osvojenie si odbornej terminológie vo väzbe na dizertačnú prácu štúdiom pôvodných textov v anglickom jazyku.
Rozvíjanie jazykových zručností v súvislosti s akademickými a vedeckými textami.
 
Stručná osnova predmetu:
Zaužívané výrazy a termíny. Zdroje a ich citácie.
Odvolávanie sa na iné výskumy. Ciele výskumu a štúdia.
Prezentovanie vlastných názorov.
Prezentácie zadaných písomných úloh jednotlivých študentov na hodinách spojených s diskusiou a hodnotením.

Zdroj: M.McCarthy, F.O'Dell: Akademický slovník sa používa. Cambridge, 2008
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gajdoš (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2020
Schválil: Ing. Pavol Gajdoš a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 06. 2020.

Typ výstupu: