Jan 25, 2020   5:50 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus B-SVET - Svetelná technika (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SVET
Názov predmetu: Svetelná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie cvičení a odovzdanie zadaní: 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je umožniť študentom získať prehľad o svetelnej technike, spoznať princípy svetelných zdrojov, svietidiel a ich aplikácii v osvetľovacích sústavách. Na konkrétnych osvetľovacích sústavách si overiť parametre osvetlenia a vykonať vlastný svetelnotechnický návrh s rešpektovaním zásad racionalizácie a úspor elektrickej energie v osvetľovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Svetlo a jeho podstata. Zrak a videnie.
Žiarivé a svetelnotechnické veličiny a jednotky.
Teplotné svetelné zdroje. Žiarovky.
Výbojové svetelné zdroje. Žiarivky a výbojky.
LED zdroje a systémy.
Svietidlá a ich komponenty.
Meranie svetelnotechnických veličín.
Svetelnotechnický projekt, základné výpočty.
Základy osvetľovania interiérov.
Základy osvetľovania exteriérov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

ABCDEFX
21,3 %24,7 %34,8 %13,5 %5,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Mokráň (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Raditschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 23. 09. 2019.

Type of output: