28. 2. 2020  9:34 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BZP-RK - Bakalárska záverečná práca (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalárska záverečná práca
Kód predmetu: B-BZP-RK
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Získa schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Zvládne písomné spracovanie výsledkov projektu, ich prezentáciu a obhajobu pred komisiou.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu
2. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
3. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.
Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra- STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.

Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hodiny konzultácií týždenne, samostatná projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba bakalárskej záverečnej práce pred komisiou. Predmet sa ukončuje štátnou skúškou.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 28. 08. 2019.

Typ výstupu: