Apr 8, 2020   2:38 p.m. Albert
Academic information system

Course syllabus B-BZP-RK - Bakalárska záverečná práca (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BZP-RK
Názov predmetu: Bakalárska záverečná práca
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu
2. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
3. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 28. 08. 2019.

Type of output: