28. 3. 2020  23:52 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BZP-RK - Bakalárska záverečná práca (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BZP-RK
Názov predmetu: Bakalárska záverečná práca
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu
2. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
3. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 28. 08. 2019.

Typ výstupu: