Oct 23, 2020   0:10 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus 1_URB1_AU - Urbanizmus I (FAD - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_URB1_AU
Názov predmetu:
Urbanizmus I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Kompozícia II (1_KOM2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie grafického elaborátu, ktorý tvorí 20% hodnotenia. Predmet je ukončený formou písomnej skúšky, ktorá tvorí 80% hodnotenia a je zameraná na predmet zadaní cvičenia a obsahu prednášok. Študent musí vyhovieť v oboch častiach hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Výučba urbanistickej typológie ako koncepčného základu pre urbanisticko architektonickú tvorbu je zameraná na priestorovo organizačné, funkčno prevádzkové, kvalitatívne ako aj kvantitatívne aspekty jednotlivých typov urbanistických štruktúr, ako súčasť sídel. Teoretické princípy vychádzajú z poznania vývoja urbanistických štruktúr a zo súčasných nárokov na ich rozvoj a transformáciu, pri postihnutí technických, spoločenských a environemntálnych požiadaviek. Zvlášť dôraz je kladený na aktuálne požiadavky a proces navrhovania obytných štruktúr.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
1. Charakteristika funkcie bývania a obytného prostredia.
2. Prvky obytného prostredia. Skladobné urbanistické jednotky obytného prostredia
3. Prevádzkové princípy obytných štruktúr.
4. Princípy transformácia obytných štruktúr.
5. Centrá vybavenosti – hierarchia, charakteristika a vývojové tendencie.
6. Polyfunkčné ťažiskové prostredie: funkčno-prevádzkové a priestorové princípy riešenia.
7. Verejné priestory - ulice a námestia ako priestorovo prevádzkové formy.
8. Monofunkčné centrá a areály vybavenosti: funkčno-prevádzkové a priestorové princípy.
9. Areály a zóny funkcie práce.
10. Zariadenia rekreácie a športu v urbanizovanom prostredí a krajine.
11. Urbanistické prejavy dopravných funkcií.
12. Urbanistické aspekty technickej infraštruktúry.
13. Princípy transformácie urbanistických štruktúr
Cvičenia : Zadanie zamerané na spracovanie vybraných tém viazaných na obytné a polyfunkčné prostredie .
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PRINZ, D.:Städtebau, Bd.1, Städtebauliches Entwerfen, Kohlhammer 1997, ISBN 10 3170144707
PRINZ, D.:Städtebau, Bd.2, Städtebauliches Gestalten, Kohlhammer 1997, ISBN 10 3170144707
SCHENK, L.: Desiging Cities; Basic – Principles – Projects, Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2013, ISBN 978-3-0346-1325

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
úspešne absolvovaný predmet Urbanistická kompozícia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 660

A
B
CDE
FX
28,0 %
36,4 %
24,1 %
7,9 %
3,0 %
0,6 %
Vyučujúci: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Viktor Kasala (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Dominika Štrbíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 9. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 17. 09. 2020.

Type of output: