20. 10. 2019  16:59 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422P0_4I - Programovanie webových aplikácií (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Programovanie webových aplikácií
Kód predmetu: N422P0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním webových aplikácií pomocou jezyka PHP a SQL databáz.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie jzykov XHTML a CSS, tvotba statických webových stránok, zíklady a pokročilá práca s jazykom PHP, tvorba vlastných funkcií, úvod do databáz, SQL databázy, databáza MySQL.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška formou obhajoby záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: