12. 11. 2019  21:34 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422P1_4I - Projektové softvérové systémy (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Projektové softvérové systémy
Kód predmetu: N422P1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí používať nástroje slúžiace na správu verzií zdrojových kódov, získa vedomosti o centralizovanej a decentralizovanej architektúre, oboznámi sa s nástrojmi CVS, SVN, GIT a Mercurial
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky správy verzií, príklady použitia v praxi, centralizovaný vs. decentralizovaný prístup, nástroje CVS, SVN, GIT a Mercurial, grafické užívateľské rozhrania
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je ukončený obhajobou záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: