Dec 12, 2019   10:07 p.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z2_4B
Názov predmetu: Základy Matlabu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania údajov a simulácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
Polynómy
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Simulink I 
Simulink II
Simulink III
Simulink IV
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 327

ABCDEFX
25,7 %37,0 %24,5 %8,3 %3,7 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Drgoňa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Holaza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Jelemenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: