Apr 1, 2020   3:45 a.m. Hugo
Academic information system

Course syllabus N400K0_4D - Klinická biochémia a patobiochémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400K0_4D
Názov predmetu: Klinická biochémia a patobiochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent detailne ovláda biochemické aspekty vzniku a rozvoja niektorých chorôb. Chápe vzťah medzi príčinou ochorenia a jeho klinickými prejavmi. Pozná metódy a techniky určovania biochemických parametrov používaných v diagnostike chorôb.
 
Stručná osnova predmetu:
Poruchy metabolizmu sacharidov. Metabolizmus aminokyselín a jeho poruchy. Biosyntéza a degradácia purínových a pyrimidínových nukleotidov a ich poruchy. Defekty metabolizmu mastných kyselín. Biosyntéza hému a porfýrie. Poruchy srdca a obehového systému. Úloha pečene a poruchy jej funkcie. Metabolizmus sfingolipidov a lyzozómové defekty. Poruchy CNS. Zápalový proces – proteíny akútnej fázy. Príčiny nádorových ochorení. Poruchy príjmu výživy – príčiny a dôsledky malnutrície a obezity.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: