8. 4. 2020  14:52 Albert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 426B4_4B - Bakalárska práca (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Bakalárska práca
Kód predmetu: 426B4_4B
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet má dva alternatívne ciele. Prvým môže byť experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán. Druhým cieľom môže byť vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Spoločným cieľom je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu môže byť buď experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán, alebo vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Cieľom tejto aktivity je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúru potrebnú pre vypracovanie bakalárskej práce určí vedúci projektu.
The necessary literature sources for starting the work will be provided by the supervisor.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metódami predmetu sú experimentálne merania z odboru biológia, biochémia, mikrobiológia, alebo vyhľadávanie relevantných článkov v databázach odbornej literatúry.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je ukončený odovzdaním bakalárskej práce, ktorú vedúci projektu ohodnotí známkou.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: