2. 4. 2020  23:47 Zita
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 426B4_4B - Bakalárska práca (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 426B4_4B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Obsahom predmetu je buď experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán, alebo vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Cieľom týchto aktivít je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: