Feb 23, 2020   3:58 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Course syllabus N400K2_4D - Keramické materiály a spojivá (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400K2_4D
Názov predmetu: Keramické materiály a spojivá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa realizuje v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má komplexné vedomosti o štruktúre a mikroštruktúre keramických materiálov a anorganických spojív s nadväznosťou na riadiacich faktoroch pri výpale a spekaní. Ovláda kinetiku homogénnych a heterogénnych reakcií v tuhej fáze a kryštalizácie, mechanizmus a termodynamiku reakcií vzniku silikátových materiálov. Vie navrhnúť zloženie kompozitov pri optimalizácii viacerých vlastností alebo pri zlepšení jednej fundamentálnej charakteristiky funkčných a konštrukčných anorganických materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória viacoxidových rovnovážnych systémov. Fyzikálna chémia koloidných systémov, sól-gél a hydratácia anorganických spojív. Kinetika homogénnych a heterogénnych reakcií v tuhej fáze. Mechanizmus difúzie, kinetika polymorfnej premeny. Nukleácia a rast kryštálov: homogénna a heterogénna nukleácia. Spekanie, tvorba skloviny, rozpustenie tuhých látok v tavenine.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠESTÁK, J. Fyzika struktur amorfních a krysatlických materiálů. česká republika: Univerzita Pardubice, 2007. 345 s. ISBN 978-80-7395-023-1.
HLAVÁČ, J. Základ technologie silikátů. Praha: SNTL, 1981. 516 s.
RAHAMAN, M. Sintering of Ceramics. NY: CRC Press , 2011. 388 s.
BABCOCK, C. Silicate Glass Technology Methods . London: Wiley; 1 edition , 1977. 326 s. ISBN 978-04-7103-965-5.
BARTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha: ČSAV, 1961. 1107 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník doktorandského štúdia programu anorganická technológia a materiály
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: