24. 1. 2020  9:08 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412A2_4B - Anorganická technológia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A2_4B
Názov predmetu: Anorganická technológia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.) Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka), elektrochemické zdroje prúdu, základy korózie a ochrany proti korózii.
Materiálové a entalpické bilancie procesov anorganickej technológie (semináre).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: