25. 1. 2020  6:30 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 412Z0_4B - Základy chemickej technológie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy chemickej technológie
Kód predmetu: 412Z0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a o väzbách medzi jednotlivými technológiami.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály, technológia ropy a palív, makromolekulové látky, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: