10. 7. 2020  17:48 Amália
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421K1_4I - Kvantová chémia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Kvantová chémia
Kód predmetu: N421K1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami a metódami kvantovej chémie molekulových systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulový hamiltonián.
Približné metódy riešenia Schrödingerovej rovnice.
Mnohoelektrónová vlnová funkcia.
Model nezávislých častíc.
Rozvojové metódy.
Semiempirické a ab initio metódy.
Bázové funkcie.
Korelačná energia.
Mnohočasticová poruchová teória.
Metóda spriahnutých klastrov.
Teória funkcionálov hustoty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOČA, R. -- BISKUPIČ, S. Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 341 s. ISBN 978-80-227-3505-6.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ATKINS, P W. -- TRAPP, C A. Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0-19-855732-9.
ATKINS, P W. -- GOSS, D. Solutions Manual to Accompany the Elements of Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1997. 183 s.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
zápočet, skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Typ výstupu: