24. 1. 2020  2:24 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421B0_4I - Biofyzikálna chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421B0_4I
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dve kontrolné písomky po 20 bodov. Skúška je písomná, za 60 bodov. Na získania skúšky je potrebné získať daný bodový zisk: hodnotenie A - minimum 85 bodov. B - minimum 75 bodov, C- minimum 65 bodov. D- minimum 60 bodov. E- minimum 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie základných poznatkov o štruktúre biomolekúl, predovšetkým proteínov a DNA. Študent porozumie termodynamickým a kinetickým vlastnostiam interakcií biomolekúl.
Pochopí štruktúru biologických membrán a princíp transportu cez membrány. Študent si uvedomí úlohu voľných radikálov v biosystémoch a antioxidantov. Študent dokáže pochopiť princíp a aplikovať experimentálne techniky v biofyzikálno-chemickom výskume.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra proteínov a DNA - experimentálne metódy štúdia. Termodynamika enzýmových reakcií-solvatačné efekty. Adsorpcné javy v proteomike. Biologické membrány a transport cez membrány, difúzia. Voľné radikály a antioxidanty v biosystémoch. Využitie magnetickej rezonančnej spektroskopie v biofyzikálnom výskume.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALLEN, J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
KODÍČEK, M. -- KARPENKO, V. Biofysikální chemie. Praha : Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1.
KARPENKO, V. -- KODÍČEK , M. Biofysikální chemie. Praha: Praha: Academia, 2000. 250 s. ISBN 80-200-0791-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník inžinierskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: