9. 12. 2019  8:10 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421F0_4I - Fyzika tuhých látok (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421F0_4I
Názov predmetu: Fyzika tuhých látok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s niektorými experimentálnymi a výpočtovými metódami štúdia štruktúry látok. Pochopiť vzťah medzi kryštálovou štruktúrou látkok a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami v tuhom skupenstve. Oboznámiť sa s takými
charakteristikami väzieb ako sú medzijadrové vzdialenosti, väzbové úhly, energia väzby.
 
Stručná osnova predmetu:
Oboznámiť sa s niektorými experimentálnymi a výpočtovými metódami štúdia štruktúry látok. Pochopiť vzťah medzi kryštálovou štruktúrou látkok a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami v tuhom skupenstve. Oboznámiť sa s takými
charakteristikami väzieb ako sú medzijadrové vzdialenosti, väzbové úhly, energia väzby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Concepts in Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-855929-1.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
36,0 %48,0 %12,0 %4,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: