12. 12. 2019  3:42 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V11_4D - Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V11_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška.
Hodnotenie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má znalosti o interakcii elektromagnetického žiarenia s hmotou, ktorá je spojená s rôznou odozvou. Študent vie interpretovať spektroskopické merania a použiť získané informácie na objasnenie molekulárnej štruktúry a vlastností skúmanej látky.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné teoretické aspekty metód molekulovej spektroskopie, kvantová mechanika spektrálnych prechodov, Einsteinova teória spektrálnych prechodov, prechodový moment, výberové pravidlá.
Nukleárna magnetická rezonancia (multidimenzionálna NMR, vzťah medzi spektrom a štruktúrou, analýza a simulácia NMR spektier, moderné techniky a trendy v NMR).
Elektrónová paramagnetická rezonancia (teoretické aspekty, kvantovochemická analýza spinového Hamiltoniánu, cw-EPR, TR-EPR, moderné trendy v EPR, analýza a simulácia spektier).
Vibračná spektroskopia (teoretické aspekty rotačných a vibračných spektier, rotačné spektrá dvojatómových a viacatómových molekúl, mikrovlnná spektroskopia, vibračné spektrá, normálne vibračné módy, interpretácia spektier a simulácia IČ spektier).
UV/Vis spektroskopia (elektrónová štruktúra a elektrónové spektrum, prechodové momenty, intenzita absorpčných pásov, Franckov-Condonov princíp, výberové pravidlá, intermolekulové interakcie v elektrónových spektrách, metódy teoretického výpočtu elektrónových spektier, vlastnosti a deaktivácia excitovaných stavov, luminescenčné spektrá).
Analýza hypotéz dizertačnej práce z pohľadu aplikácie dostupných spektroskopických metód (návrhy experimentálneho a teoretického riešenia).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
SILVERSTEIN, R M. -- WEBSTER, F X. Spectrometric Identification of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1998. 482 s. ISBN 0-471-13457-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: