Jun 7, 2020   11:57 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Course syllabus 422I1_4I - Identifikácia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
422I1_4I
Názov predmetu: Identifikácia
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do identifikácie, základné pojmy, predmet identifikácie systémov (dotácia 1/1)
2.
Postup pri identifikácii, výber štruktúry modelu a jeho verifikácia, vstupné testovacie signály (dotácia 1/1)
3.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 1. rádu (dotácia 1/1)
4.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 2. rádu (dotácia 1/1)
5.
Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém vyššieho rádu (dotácia 1/1)
6.Autotuning (dotácia 1/1)
7.
Frekvenčná analýza, získanie frekvenčných charakteristík, odhad prenosovej funkcie (dotácia 1/1)
8.
Regresné metódy, požiadavky na odhad parametrov, identifikácia statických modelov (dotácia 1/1)
9.
Regresné metódy, identifikácia dynamických systémov (dotácia 1/1)
10.Rekurzívna MNŠ, identifikovateľnosť modelu, modifikácie základnej rekurzívnej MNŠ (dotácia 1/1)
11.
Rekurzívna MNŠ, parametre spojitého prenosu (dotácia 1/1)
12.
Modely lineárnych dynamických systémov, verifikácia modelov (dotácia 1/1)
13.
Praktické otázky identifikácie (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: