13. 12. 2019  7:00 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N413P0_4I - Priemyselná organická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413P0_4I
Názov predmetu: Priemyselná organická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti vypracovávajú a prezentujú zadané témy na cvičeniach. Táto aktivita je podmienkou k získaniu zápočtu a pripusteniu ku skúške. Skúška je písomná. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať ovládanie učiva na najmenej 92%, na hodnotenie B na najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej na 74%, na hodnotenie D najmenej na 65% a na hodnotenie E najmenej na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o priemyselných spôsoboch výroby základných chemikálií a medziproduktov založených na uhlíkatej surovinovej báze, ako je ropa, zemný plyn a uhlie, komplexne od reakčného mechanizmu až po príklady technológií. Vie zaujať stanovisko k možnosti používania obnoviteľných surovín na výrobu priemyselne dôležitých chemikálií z hľadiska udržateľnosti chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Reakčné mechanizmy, základné procesy a technológie výrob najvýznamnejších organických látok ako medziproduktov a finálnych organických zlúčenín s využitím najmä alkylačných, acylačných, izomerizačných, polymerizačných, polykondenzačných, polyadičných, halogenačných, nitračných, sulfonačných, oxidačných, hydrogenačných, hydratačných,esterifikačných, éterifikačných, kondendenzačných a aminačných reakcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEISSERMEL, K. -- ARPE, H. Industrial Organic Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH, 2003. 491 s. ISBN 3-527-30578-5.
KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
41,7 %19,4 %16,7 %13,9 %8,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: