25. 2. 2020  7:01 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 414O1_4B - Organická chémia II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Organická chémia II
Kód predmetu: 414O1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základnej poznatkovej bázy o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave a typickej reaktivite amínov, aldehydov a ketónov, karboxylových kyselín a ich derivátov, aminokyselín a peptidov, sacharidov, nukleozidov a nukleových kyselín.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amíny - Vlastnosti a príprava
2. Amíny - Reakcie
3. Aldehydy a ketóny - Vlastnosti a príprava
4. Aldehydy a ketóny - Reakcie I.
5. Aldehydy a ketóny - Reakcie II.
6. Karboxylové kyseliny - Vlastnosti, príprava a reakcie
7. Deriváty karboxylových kyselín - Vlastnosti, príprava a reakcie
8. Aminokyseliny a peptidy
9. Sacharidy
10. Nukleozidy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CLAYDEN, J. Organic Chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-850346-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa skladá z 10 tématických prednášok v objeme 2 h do týždňa, ktoré na seba voľne nadväzujú. Každá prednáška je štruktúrovaná nasledovne: úvod, chemicko-biologický kontext, štruktúra a nomenklatúra, syntetické metódy prípravy, reaktivita a typické transformácie, aplikačné využitie.
Súčasťou výuky sú semináre v objeme 1 h do týždňa, ktorých cieľom je praktické cvičenie odprednášaného učiva.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomný skúškový test v bodovej hodnote 50, pričom na jej úspešné absolvovanie je nutné získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50. Finálna známka zo skúšky je udelená s ohľadom na percentuálny počet získaných bodov: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: