28. 1. 2020  1:04 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414L2_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414L2_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z organickej chémie I (414L1_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 80 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 45 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 74-80 bodov, B 66-73 bodov, C 59-65 bodov, D 52-58 bodov, E 51-45 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník pri syntéze organických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Syntézy vybraných organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie II.  [online]. 2012. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=356.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Biotechnológia a potravinárska technológia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 585

ABCDEFX
41,2 %44,8 %10,8 %2,4 %0,7 %0,1 %
Vyučujúci: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Zálupský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2018
Schválil: Ing. Angelika Lásiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 06. 2018.

Typ výstupu: