11. 12. 2019  9:41 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BP_G - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BP_G
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Geodézia 3 (B1-G3) a úspešne absolvované Spracovanie a analýza meraní 2 (B1-SAM2) a úspešne absolvované Matematika 3 (B1-MAT3_G) a úspešne absolvované Inžinierska geodézia 1 (B1-IG1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie, napísanie a obhájenie záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry k zadanej téme.
Návrh riešenia a vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
BOOTH, W. -- COLOM, G. -- WILLIAMS, J. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 317 s. ISBN 978-0-226-06566-3.
SWETNAM, R. -- SWETNAM, D. Writing Your Dissertation. USA: Loyola University Press, 2000. 110 s. ISBN 978-1-85703-662-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Obhajoba štátnej skúšky sa vykonáva pred skúšobnou komisiou
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
53,6 %21,4 %21,4 %3,6 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: