1. 4. 2020  4:20 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-GEKO - Geotechnické konštrukcie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GEKO
Názov predmetu: Geotechnické konštrukcie
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Plošné a hĺbkové základy i stavebné jamy v náročných základových pomeroch a environmentálne exponovaných staveniskách. (dotácia 3/3)
2.Technológie zlepšovania vlastností prírodných a znečistených pôd, geotechnické metódy sanácie znečistených území. (dotácia 4/4)
3.Možnosti vytvárania oporných a tesniacich konštrukcií, ich uplatnenie pri ochrane životného prostredia. (dotácia 2/2)
4.Špecifiká geotechnických konštrukcií pri ochrane územia. (dotácia 3/3)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: