Jan 17, 2020   1:36 p.m. Nataša
Academic information system

Course syllabus B1-MZZS - Mechanika zemín a základanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MZZS
Názov predmetu: Mechanika zemín a základanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie min. 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o vlastnostiach zemín a spôsobe ich získania laboratórnymi a poľnými skúškami a porovnateľnou skúsenosťou. Základné stabilitné a deformačné úlohy. Princípy plošných a hĺbkových základov na štandardných staveniskách. Získať praktické skúsenosti zo zlepšovania vlastností základových pôd, interakcií stavieb a ich podložia. Základné metódy navrhovania stavebných jám s odvodňovaním a tesnením.
 
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a úloha geotechniky v stavebníctve, základné pojmy a terminológia
Základné fyzikálne vlastnosti zemín (zrnitosť, objemová hmotnosť, vlhkosť, uľahnutosť, plasticita, konzistencia) a ich stanovenie laboratórnymi a terénnymi skúškami.
Klasifikácia zemín a skalných hornín v stavebníctve.
Mechanické správanie zemín a skalných hornín, šmyková pevnosť a stlačiteľnosť zemín.
Zhutniteľnosť zemín a vlastnosti zemín pri styku s vodou.
Napätie v základovej pôde, geostatický tlak a zemný tlak.
Stabilita svahov, metódy výpočtu a posúdenie.
Základy navrhovania geotechnických konštrukcií, medzné stavy, spôsoby navrhovania a vstupné údaje.
Navrhovanie plošných základov 1. a 2. geotechnickej kategórie.
Sadanie plošných základov. Správy z navrhovania a ich náležitosti.
Hĺbkové základy: druhy a spôsob ich navrhovania, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Stavebné jamy, druhy pažiacich systémov, princípy výpočtu pažiacich a tesniacich konštrukcií
Zlepšovanie vlastností základových pôd, prehľad jednotlivých technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 713

ABCDEFX
7,4 %14,6 %22,9 %19,1 %30,4 %5,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eliška Kučová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Škvarka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: