20. 8. 2019  1:00 Anabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-DESK - Deskriptívna geometria (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-DESK
Názov predmetu: Deskriptívna geometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach (max. 3 absencie).
Správne vypracovanie zadaných grafických prác.
Úspešné absolvovanie písomnej a ústnej skúšky (min. 56 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základy rovnobežného a stredového premietania s využitím v zobrazovacích metódach - Mongeova projekcia, axonometria, kótované premietanie a lineárna perspektíva. Študenti študijných programov zameraných na stavebníctvo budú oboznámení s rôznymi plochami stavebnej praxe, ich geometrickými vlastnosťami a získajú schopnosť zobraziť stavebné objekty. Študenti študijného programu Geodézia a kartografia budú riešiť úlohy na topografických plochách v kótovanom premietaní a konštruovať obraz zemepisnej siete na guľovej ploche a rotačnom elipsoide.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rovnobežné premietanie a afinita. Afinné vlastnosti kružnice, konštrukcie elipsy.
- Kolmé premietanie v zobrazovacích metódach: Mongeova projekcia, Axonometria, Kótované premietanie.
- Topografické plochy, projekcia cesty, plošiny. Spádové krivky (GAK).
- Stredové premietanie a lineárna perspektíva.
- Rotačné plochy. Definícia a základné pojmy, kvadratické rotačné plochy, rezy rotačných plôch. Obraz zemepisnej siete na referenčnej ploche(GAK).
- Plochy stavebnej praxe (PSA, TMS, VHVS, IKDS).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁMOŽÍK, J. -- MEDEK, V. Konštruktívna geometria pre technikov. Bratislava: ALFA, 1989.
KYSELOVÁ, D. -- MÉSZÁROSOVÁ, K. -- MINÁROVÁ, M. -- BAŠOVÁ, H. -- PELIKÁNOVÁ, Š. Deskriptívna geometria: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 261 s. ISBN 978-80-227-3088-4.
KNOR, M. Descriptive geometry. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 136 s. ISBN 978-80-227-3152-2.
SZÖKEOVÁ, D. Deskriptívna geometria I.: Rovnobežné premietanie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 113 s. ISBN 80-227-1522-0.
VAJSÁBLOVÁ, M. Deskriptívna geometria pre GaK. 2009. URL: http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/deskiptivna_gak/index.html.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3106

ABCDEFX
12,6 %12,1 %17,7 %22,8 %29,1 %5,7 %
Vyučujúci: Mgr. Juliana Beganová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Zuzana Havranová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Štefánia Václavíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: