25. 1. 2020  23:26 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-OPT2 - Optimalizácia 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OPT2
Názov predmetu: Optimalizácia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s metódami dynamického a nelineárneho programovania, Bellmanovým princípom optimality a stochastickými optimalizačnými metódami v praktických aplikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
• Klasifikácia optimalizačných problémov
• Spojitá a diskrétna optimalizácia.
• Dynamické programovanie a príklady jeho použitia, Bellmanov princíp optimality.
• Stochastická optimalizácia - algoritmus simulovaného žíhania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRUNOVSKÝ, P. Matematická teória optimálneho riadenia. Bratislava : Alfa, 1980. 196 s.
WINSTON, W. Operations research, applications and algorithms. Boston: Duxbury Press, 1987. 1000 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
78,8 %12,1 %9,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: