24. 8. 2019  0:29 Bartolomej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SMA2 - Softvér (Mathematica 2) (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SMA2
Názov predmetu: Softvér (Mathematica 2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % bodov z programu a záverečnej písomky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s matematickým softvérom Mathematica, určeným na symbolické a numerické výpočty, grafiku v rovine a priestore, prácu s vektormi a maticami, diferenciálny a integrálny počet a ďalšie metódy aplikovanej matematiky. Tieto budú použité jednak na ilustráciu matematických pojmov z teoretických prednášok, ako aj na praktické symbolické a numerické výpočty.
 
Stručná osnova predmetu:
- Derivácie, integrály funkcie viac premenných, krivkové a plošné integrály.
- Extrémy funkcií viac premenných.
- Vektorový diferenciálny počet.
- Grafika v priestore.
- Vlastné čísla a vlastné vektory matíc.
- Užívateľské funkcie, programovanie v systéme Mathematica.
- Práca s externými súbormi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WOLFRAM, S. Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 961 s. ISBN 0-201-51507-5.
KOMORNÍKOVÁ, M. -- MIKULA, K. Výpočtový systém mathematica. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 193 s. ISBN 80-227-1123-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
64,4 %20,0 %13,3 %2,3 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Matej Medľa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oľga Stašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: